Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, jakim podlega korzystanie z portalu www.kobiece.eu oraz dokonywanie zakupów za jego pośrednictwem.
2. Prowadzącym portal www.kobiece.eu (zwany dalej Sklepem internetowym bądź Sklepem) jest Irena Rozwadowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Irena Rozwadowska, ul. Staszica 16 lok.1, 10-025 Olsztyn, NIP: 7391356034, REGON: 281601925, widniejącej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
3. Każdy Kupujący powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z portalu. Kupujący musi zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu zanim złoży zamówienie, a po jego akceptacji postanowienia niniejszego Regulaminu są dla niego wiążące.
4. Kupujący może skontaktować się z właścicielem Sklepu internetowego pod adresem e-mail: rozwadowska@icloud.com bądź pocztą tradycyjną pod adresem:
Irena Rozwadowska,
ul. Staszica 16 lok. 1,
10-025 Olsztyn.

§ 2 Definicje
1. kupujący- osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zawierająca ze Sprzedającym za pomocą portalu www.kobiece.eu umowę sprzedaży na odległość.
2. konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. sklep internetowy- serwis internetowy www.kobiece.eu, za pośrednictwem którego Kupujący składa zamówienie.
4. sprzedający- Irena Rozwadowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Irena Rozwadowska, ul. Staszica 16 lok. 1, 10-025 Olsztyn.
5. regulamin- oznacza niniejszy regulamin.
6. towar- dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawieranej na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
7. umowa sprzedaży- Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu internetowego.
8. konto indywidualne – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez kupującego oraz historie jego zamówień.

§ 3 Konto
1. Aby móc korzystać ze Sklepu internetowego należy posiadać komputer lub inne urządzenie elektroniczne mające dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do internetu. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie aktywnego Konta poczty elektronicznej.
2. Kupujący może robić zakupy w Sklepie internetowym posiadając indywidualne Konto użytkownika lub bez konieczności rejestracji Konta indywidualnego.
3. W celu założenia Konta indywidualnego należy wypełnić formularz rejestracyjny. Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do założenia Konta indywidualnego.
4. W przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji Konta indywidualnego należy wypełnić formularz zakupu. Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

§ 4 Zasady składania zamówienia i zawierania Umowy sprzedaży
1. Kupujący może składać zamówienia za pomocą Sklepu internetowego 7 dni w tygodniu 24h na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towaru zarówno w zakresie modelu jak i rozmiaru oraz ilości. Każdy z wybranych Towarów należy dodać do koszyka za pomocą przycisku „dodaj do koszyka”. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do koszyka i kontynuować proces składania zamówienia. Zamówienie można złożyć za pomocą Konta indywidualnego bądź bez rejestracji, uzupełniając odpowiednie pola o swoje dane. W kolejnych krokach Kupujący wybiera sposoby dostawy Towaru oraz metody płatności. Na ostatnim etapie użytkownik jest informowany o łącznej wartości wybranych Towarów oraz kosztów dostawy.
3. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
4. Złożenie przez Kupującego zamówienia stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedawcy do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
5. Po złożeniu zamówienia sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z momentem otrzymania przez użytkownika informacji o przyjęciu zamówienia.

§5 Warunki i metody płatności
1. Ceny podane na stronie są podawane w polskich złotych.
2. Ceny podane na stronie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
3. Sprzedający udostępnia Kupującemu następujące metody płatności:
a. Przelew bankowy na rachunek sprzedającego przed zawarciem płatności,
b. Przelew bankowy za pośrednictwem płatności t-pay,
c. Płatność za pobraniem pracownikowi firmy kurierskiej tylko w przypadku dostawy Towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności określonej w pkt. 3 ust. a i b, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu Umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Kupującego, a zamówienie anulowane.
5. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką za pobraniem, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

§ 6 Koszt, sposoby i termin dostawy
1. Dostawa wybranego Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej.
2. Przy wyborze metody płatności przelewem bankowym na rachunek sprzedającego bądź za pośrednictwem płatności t-pay zamówienie zostanie przekazane do realizacji w ciągu 24h po zaksięgowaniu płatności na koncie sprzedającego.
3. Przy wyborze metody płatności za pobraniem zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili jego przyjęcia.
4. Termin realizacji dostawy jest uzależniony od Umowy zawartej z przewoźnikiem.
5. Dostawa Towaru do Kupującego jest odpłatna, zgodnie z cennikiem dostawy.
6. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody w transporcie oraz
niezwłoczne powiadomić o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Niesporządzenie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrot Towaru.

§ 7 Rękojmia (Reklamacja)
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z art. 556 Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku ujawnienia wady Towaru, Konsument może:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie lub
b. zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
3. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia objęcia w faktyczne posiadanie rzeczy przez Kupującego.
5. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta co do wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
7. Reklamację można złożyć za pomocą formularza reklamacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
8. Towar objęty reklamacją należy odpowiednio zabezpieczyć, zapakować wraz z formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu (paragon, faktura) i odesłać na adres:
Izabela Rozwadowska,
Gutkowo 54i,
11-041 Gutkowo.
9. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wadliwego Towaru wraz z formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu, sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu uważa się że żądanie to uznano za uzasadnione.
10. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
11. Pkt. 16 nie ma zastosowania jeżeli sprzedawca podstępnie zataił wadę przed Kupującym.

§ 8 Prawo odstąpienia od Umowy (zwrot)
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.
2. Termin określony w §7 ust. 1 liczony jest od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
3. W celu odstąpienia od Umowy należy wypełnić formularz zwrotu, znajdujący się w zakładce zwroty i reklamacje.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.
5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia zwracanego Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do dnia faktycznego objęcia w posiadanie zwracanych przez Konsumenta Towarów.
6. Jeżeli Konsument, wybrał inny sposób dostawy Towarów niż sposób najtańszy oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
7. Konsument, który odstąpił od Umowy zobowiązany jest do odesłania Towaru w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym nastąpiło te odstąpienie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu.
8. Koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument.
9. Brak oryginalnych metek Towaru oraz widoczne ślady użytkowania będą stanowiły podstawę odpowiedzi odszkodowawczej Konsumenta.
10. Rzeczy przecenione bądź pochodzące z wyprzedaży nie podlegają zwrotowi, a jedynie wymianie na inną rzecz pochodzącą ze Sklepu.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonania stosownych potrąceń w przypadku zwrotu towaru bez oryginalnych opakowań oraz metek.
12. Towar zwracany powinien być w stanie nienaruszonym. W przypadku posiadania śladów użytkowania sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia kupującego odszkodowaniem z tytułu pomniejszenia wartości towaru.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu naruszenia jakichkolwiek praw Konsumenta.
2. W przypadku niezgodności niniejszych zapisów z prawem powszechnie obowiązujących, pierwszeństwo mają przepisy prawa.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 04.03.2019 r.
4. Umowy zawierane są w języku polskim.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W przypadku umów zawartych przed zmianą regulaminu, zastosowanie ma regulamin w wersji obowiązującej na dzień zawarcia Umowy.
6. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji:
a. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach;
b. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; oraz
c. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw Konsumentów. Bezpłatną pomoc Konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Formularze do pobrania: