Polityka prywatności i plików cookies

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności sklepu określa zasady przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Kupujących oraz przysługujących im prawach.
 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 04.03.2019 r. i ma jedynie charakter informacyjny.
 3. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności kupujący oświadcza, że zapoznał się z jej treścią i akceptuje jej warunki.
 4. Użyte w niniejszej polityce określenia należy rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego na stronie sklepu.
 5. Sprzedawca dba o to aby przetwarzanie danych osobowych użytkowników sklepu internetowego odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane RODO).

§ 2 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu www.kobiece.eu jest Irena Rozwadowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Irena Rozwadowska, ul. Staszica 16 lok. 1, 10- 025 Olsztyn, adres poczty elektronicznej: rozwadowska@icloud.com.

§ 3 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane w ramach prowadzenia strony internetowej mogą być przetwarzane na podstawie i w celu:
  1. świadczenia usługi utworzenia konta indywidualnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcie i wykonanie umowy)
  2. realizacji złożonego zamówienia, dokonania jego rozliczenia oraz dostarczenia zamówionego towaru, na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcie i wykonanie umowy)
  3. przesyłania informacji handlowych drogą mailową w celu marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).
 2. Przetwarzamy następujące dane osobowe Kupujących: imię i nazwisko, adres do doręczenia przesyłki, numer telefonu oraz adres e-mail.
 3. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów, dla jakich zostały zebrane. Sprzedawca nie przetwarza Państwa danych w zakresie szerszym niż jest to niezbędne do realizacji celów określonych w § 3 pkt. 1.

§ 3 Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami Państwa danych są:
  1. przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie administratora, jedynie w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówionego towaru,
  2. w przypadku wyboru przez kupującego metody płatności za pośrednictwem T-pay- spółka Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji płatności.

§ 4 Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:
  1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi konta indywidualnego- do czasu usunięcia przez użytkownika Konta bądź wyrażenia woli jego dezaktywacji,
  2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji złożonego zamówienia, dokonania jego rozliczenia oraz dostarczenia zamówionego towaru- do czasu skutecznej realizacji tego zamówienia, a następnie przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz rozliczeń księgowo- podatkowych- maksymalnie przez okres 5 lat,
  3. w przypadku przetwarzania danych w celu przesyłania informacji handlowych drogą mailową w celu marketingu bezpośredniego- do czasu cofnięcia zgody na przesyłanie informacji handlowej.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu zakupu jest warunkiem zawarcia umowy oraz jej realizacji. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 3. Podanie danych w celu założenia konta indywidualnego w formularzu rejestracyjnym oraz w celu przesyłania informacji handlowej jest dobrowolne.

§ 4 Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Kupujący, w zakresie jakim nie występują ograniczenia określone przepisami prawa, ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania
  2. ograniczenia przetwarzania
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  4. przenoszenia danych osobowych
  5. usunięcia swoich danych osobowych.
 2. W celu realizacji praw określonych w § 4 ust. 1 należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pod adresem e-mail rozwadowska@icloud.com.
 3. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udziela Kupującemu, który zgłosił jedno z żądań określone w§ 4 ust. 1, informacje o możliwości realizacji tego uprawnienia oraz działaniach podjętych w tym celu lub powodach odmowy realizacji żądania oraz niepodjęcia działań.
 4. Korzystanie z określonych powyżej praw jest nieodpłatne, chyba że przedstawiane żądania są oczywiście bezzasadne bądź powtarzające się.
 5. Sprzedawca ma prawo weryfikacji tożsamości osoby ubiegającej się o realizację ww. uprawnień w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Kupujących.
 6. Kupujący ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Organem nadzorczym właściwym do wniesienia skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa

§ 5 Polityka plików cookies

 1. Pliki „cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony www. Ciasteczka używane są najczęściej w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron www. Stosowane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych.
 2. Administrator stosuje dwa rodzaje plików cookies:
  1. cookies sesyjne– są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia.
  2. cookies trwałe– są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia.
 3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach cookies w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła Zapamiętywanie produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia
  2. zapamiętywanie danych z wypełnionego formularza rejestracyjnego bądź formularza zakupu,
  3. prowadzenie anonimowych statystyk w celu sprawdzania sposobu korzystania ze strony.
 4. Kupujący może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików “cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików “cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami rzetelności i przejrzystości przetwarzania a także z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa danych osobowych określonych przez obowiązujące prawo.
 2. Administrator wprowadza odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby Państwa dane były chronione przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją bądź usunięciem.
 3. Przetwarzamy Państwa dane jedynie w zakresie jakim jest to niezbędne dla prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie istotne zmiany będą umieszczane w stosownych komunikatach na stronie internetowej sklepu.